Wednesday, November 09, 2005

Texas: sodomy still OK

Gay marriage is out in Texas. Sodomy still OK though.

No comments: